Algemene voorwaarden ‘Gedragstherapie voor katten’ 

Bij werkzaamheden die toegepast worden bij opdrachten die gedragstherapeutisch van aard zijn, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden gelden niet voor werkzaamheden in de trimsalon.

Algemene voorwaarden gedragstherapie voor katten – Cat Hair Day

Artikel 1: Definities

 1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht tot dienstverlening, waarbij de kattengedragstherapeut zich verbindt jegens de klant een gedragstherapeutische behandeling in te stellen ten behoeve van huisdier(en) van die klant, en/of een opdracht voor het delen van informatie, advies en begeleiding omtrent kattengedrag.
 2. Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen en uitwerken van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren, informeren van de klant tijdens de uit te voeren therapie.
 3. Kattengedragstherapeut: degene die in opdracht van de klant een gedragstherapeutische behandeling instelt, of informatie en advies deelt.
 4. Klant: de wederpartij van de gebruiker en de eigenaar van het dier, die de kattengedragstherapeut inschakelt en daartoe opdracht geeft inzake het ongewenste gedrag van zijn dier, dan wel de opdrachtgever voor het delen van informatie en advies.
 5. Contract periode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken van vooraf bepaalde tijdsduur.
 6. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, in dit geval de kattengedragstherapeut.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten welke door de klant zijn gegeven en door de gebruiker zijn aanvaard conform artikel 2, lid 2.
 2. De overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het instellen van een gedragstherapeutische behandeling, en/of het verlenen van andere diensten zoals het geven van voorlichting en adviezen.
 3. Opname in het agenderingssysteem van kattengedragstherapeut geldt inzake de totstandkoming van de overeenkomst tot opdracht als bewijs.

 

Artikel 3: Randvoorwaarden

 1. De kattengedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren. De tussen de kattengedragstherapeut en de klant gesloten overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van de kattengedragstherapeut tot het leveren van gedegen en vakkundig advies.
 2. De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de kattengedragstherapeut op te volgen.
 3. De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door de kattengedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, kattengedragstherapeut en omgeving.
 4. De kattengedragstherapeut heeft het recht bij het uitvoeren van de (behandel)overeenkomst gebruik te maken van derden.
 5. Toezeggingen, in welke zin dan ook gedaan door de kattengedragstherapeut, worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 6. Dieren die een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels periodieke entingen via een dierenarts.

 

 

Artikel 4: Contractperiode

 1. Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak, conform artikel 2.
 2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
 3. Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging niet mogelijk.
 4. Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen, indien:

4.1: De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard

4.2: De wederpartij surseance van betaling wordt verleend

4.3: De wederpartij wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit

4.4: De wederpartij handelt in strijd met het recht

 

Artikel 5: Vergoeding en annulering

 1. Ter zake van de uit hoofde van de opdracht door de gedragstherapeut te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van opdracht wordt vastgesteld.
 2. Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.
 3. De vergoeding dient uiterlijk op de dag waarop het thuisconsult plaatsvindt en vóór aanvang van gedragstherapeutische behandeling te zijn voldaan.
 4. Deelbetalingen van de vergoeding voor gedragstherapeutische behandeling zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de gedragstherapeut.
 5. Annulering door klant van gemaakte afspraken zal door de gedragstherapeut aanvaard worden.
 6. Indien de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.
 7. Indien de klant annuleert ná de ontvangst van de vragenlijst en de overeenkomst, wordt er €10,- administratiekosten in rekening gebracht.
 8. Indien de klant de afspraak annuleert binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak, wordt er €25,- in rekening gebracht.
 9. Indien de klant de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van het dier of andere zaken van overmacht, worden eventueel vooruit betaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatiekosten gerestitueerd.
 10. Indien de gedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annuleren kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. De gedragstherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de klant gewenste resultaat. Daarentegen zal de gedragstherapeut in alle redelijkheid haar uiterste best doen om het gewenste resultaat bij de gedragstherapeutische behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting van de klant bestaan.
 2. De gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens (of tengevolge) van de gedragstherapeutische behandeling. De klant is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de adviezen.
 3. Deelname door de klant aan gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft ten allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn of haar dier.
 4. Het sluiten van een (behandel)overeenkomst en/of het verrichten van onderzoek en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van diensten, laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van de klant en/of derden voor door het dier aangebrachte schade in de zin van art. 6:179 BW. De klant wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar dier geldig is.
 5. De klant is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de door de kattengedragstherapeut gegeven adviezen. Dit geldt voor zowel de directe als de indirecte gevolgen van de uitvoering van de adviezen.
 6. De kattengedragstherapeut kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer het therapieplan niet effectief blijkt te zijn omdat de kattengedragstherapeut (bij vermoeden van ziekte, pijn of ander ongemak) de klant heeft geadviseerd een consult bij een dierenarts plaats te laten vinden, en de klant dit niet heeft gedaan.

 

Artikel 7: Klachten

 1. De klant is verplicht om de door de kattengedragstherapeut te verrichten prestatie direct te keuren op constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De klant dient klachten over de verrichtte diensten binnen 8 dagen na ontdekken, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan de kattengedragstherapeut te melden. Bij overschrijding van bovenstaande termijn vervalt elke aanspraak jegens de kattengedragstherapeut terzake ernstige gebreken en/of onvolkomenheden.
 2. Indien de kattengedragstherapeut de klacht over de verrichtte prestatie gegrond bevindt, heeft de gedragstherapeut te allen tijde het recht om:
 3. Indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten, of:
 4. Het door de klant verschuldigde bedrag te crediteren, als dat de keuze is van de kattengedragstherapeut.

 

Artikel 8: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. De gedragstherapeut zal alle naar haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De gedragstherapeut zal eventueel gemaakt video of foto materiaal zonder schriftelijke of mondelinge toestemming van de klant niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling.

 

Artikel 9: Eigendomsrechten

 1. Alle door de gedragstherapeut verstrekte stukken zoals vragenlijsten, rapporten, adviezen, methoden, hulpmiddelen en richtlijnen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant inzake de gedragstherapeutische behandeling van zijn/haar dier en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 2. De kattengedragstherapeut behoudt ten allen tijde het eigendom van afschriften, en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld video-en geluidsopnamen die betrekking hebben op het behandelde dier. De gedragstherapeut zal deze gedurende 5 jaren bewaren.
 3. De gedragstherapeut behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
 2. Op alle (behandel)overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Ingeval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van de kattengedragstherapeut bevoegd van het geschil kennis te nemen.