Algemene voorwaarden kattentrimsalon – Cat Hair Day

 

Artikel 1: Definities

 1. Cat Hair Day: Kattentrimsalon Cat Hair Day, gevestigd te Ommen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 85487759.
 2. Ondernemer/gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon en de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 3. Klant: de wederpartij van de gebruiker en de eigenaar van het dier, die Cat Hair Day inschakelt en daartoe opdracht geeft zijn/haar kat te laten trimmen.
 4. Huisdier: het dier waarvan de klant bezitter is en die in het kader van de overeenkomst ter beschikking van de ondernemer wordt gesteld.
 5. Trimmen/trimbeurt/opdracht/werkzaamheden: het ten aan zien van het huisdier zijn/haar gezondheid, welzijn of uiterlijk verzorgen.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

 

Artikel 2: Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de ondernemer en de klant.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door de ondernemer, derden worden betrokken.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

 

Artikel 3: Overeenkomst

 1. Elk aanbod van de ondernemer is vrijblijvend. De ondernemer is nooit verplicht een opdracht te aanvaarden.
 2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van de ondernemer dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 3. Een aanbod van de ondernemer geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding door de klant afwijkt van het aanbod van de ondernemer, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 5. De klant is verplicht de ondernemer vóór het sluiten van een overeenkomst mededeling te doen van de soort en aard van het huisdier en van alle overige omstandigheden die voor de prijsstelling van belang zijn. Indien het door de klant ter beschikking gestelde huisdier niet beantwoordt aan hetgeen wat vóór totstandkoming van de overeenkomst door de klant is gemeld, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in welk geval de annuleringsvoorwaarden als bedoeld in artikel 6 van de overeenkomstige toepassing zijn. De ondernemer is gerechtigd de overeenkomst aan de passen en uit te voeren conform de voor de behandeling van dat huisdier gebruikelijk gehanteerde tarieven.

 

Artikel 4: Uitvoering

 1. De ondernemer is verplicht de overeenkomst uit te voeren conform de redelijke eisen die aan een bekwame kattentrimster worden gesteld.
 2. Op verzoek van de ondernemer moet de klant de naam van de dierenarts of de dierenkliniek uiterlijk vóór de uitvoering van de trimbeurt mede te delen aan de ondernemer om het de ondernemer mogelijk te maken de dierenarts of de dierenkliniek in te schakelen indien de gezondheid of het welzijn van het huisdier dit vereist.
 3. De klant dient uiterlijk bij het afleveren van het huisdier voor een goede en verantwoorde uitvoering van de overeenkomst, relevante informatie aan de ondernemer te verstrekken.

 

Artikel 5: Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de trimbeurt, blijkt dat het noodzakelijk is om af te wijken van hetgeen waartoe door de klant opdracht is gegeven, bijvoorbeeld omdat gezondheidsbelangen van het huisdier naar het oordeel van de ondernemer zulks vorderen, is de ondernemer gerechtigd daartoe over te gaan zonder toestemming van de klant.
 2. In geval dat de klant extra handelingen tijdens de trimbeurt toe wilt voegen of veranderingen in het overeengekome, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de klant. De ondernemer zal de klant tijdig informeren over de extra doorberekende kosten.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De klant aanvaardt daarbij de mogelijkheid dat de overeenkomst gewijzigd wordt, daaronder begrepen de wijziging in prijs en de termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is de ondernemer gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, waaronder het te bepalen tijdstip. Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen tekortkoming van de ondernemer op en is voor de klant geen reden om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door de klant onjuist verstrekte gegevens, kunnen deze toegerekend worden aan de klant en komen deze kosten voor zijn rekening, tenzij de ondernemer de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. De ondernemer zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak deze extra kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de ondernemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

 

Artikel 6: Annuleringsvoorwaarden

 1. De klant kan de overeenkomst uitsluitend annuleren volgens de voorwaarden in dit artikel.
 2. Annuleren kan kosteloos indien dit plaatsvindt uiterlijk 48 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.
 3. In geval van annulering binnen 48 uren, doch vóór 24 uren vóór het afgesproken tijdstip van de trimbeurt, is de klant 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
 4. De klant is de volledige overeengekomen prijs verschuldigd in geval van annulering van 24 uur vóór het afgesproken tijdstip van de trimbeurt.

 

Artikel 7: Reclames

 1. De klant is op het moment van afhalen van zijn huisdier verplicht te onderzoeken of de ondernemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Is dit niet het geval dan is het verplicht hier direct mededeling van de toen aan de ondernemer. Indien dit onder de gegeven omstandigheden onmogelijk is, dan wel in het geval dat het gebrek op het moment van afhalen onzichtbaar was, is de klant gehouden binnen 24 uur na afhalen van zijn huisdier, van een klacht schriftelijk mededeling te doen aan de ondernemer.
 2. Indien een klacht van de klant door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer zorg dragen voor kosteloos herstel van de werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de klant het huisdier binnen 48 uur na melding van de klacht voor herstel op locatie van de ondernemer ter zijner beschikking te stellen op een tussen de ondernemer en de klant nader te bepalen tijdstip.
 3. Indien herstel als bedoeld in lid 2 onmogelijk blijkt, is de ondernemer ten hoogste aansprakelijk voor teruggave van de door de klant, in het kader van de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft, verschuldige prijs.
 4. Indien de klant van een klacht geen tijdige (schriftelijke) mededeling doet aan de ondernemer, komen al zijn eventuele aanspraken ter zake te vervallen.

 

Artikel 8: Opschorting en ontbinding

 1. De ondernemer is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
 2. De ondernemer is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is. Dergelijke situaties zijn:
  1. Het huisdier blijkt agressief te zijn en dit, gelet op de veiligheid of overige belangen van de ondernemer, de uitvoering van de trimbeurt onveilig maakt;
  2. Het huisdier op elke andere manier onhandelbaar is;
  3. De ondernemer het huisdier van (ernstige) ziekte verdenkt of andere lichamelijke mankementen die de gezondheid en welzijn tijdens de trimbeurt niet zal kunnen waarborgen.
 3. Alle vóór de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door de ondernemer gemaakte kosten en/of daardoor geleden schade komen voor rekening van de klant.
 4. De klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door de ondernemer op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Indien de ondernemer de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de klant terstond opeisbaar.

 

Artikel 9: Prijzen en betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, betreffen alle door de ondernemer vermelde prijzen richtprijzen. De ondernemer is, zonder daartoe in overleg te treden met de klant, gerechtigd de door de klant verschuldigd te worden prijs met ten hoogte 10% van de richtprijs te overschrijden wanneer dat gerechtvaardigd in verband is met de bestede tijd en/of het gebruik van voor de opdracht benodigde middelen.
 2. Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal de ondernemer de afspraken hieromtrent uitdrukkelijk met de klant overeenkomen. Indien partijen ter zake geen overeenstemming bereiken, is de klant nimmer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de klant de overeengekomen prijs middels contante betaling verschuldigd op het moment dat het huisdier door hem op locatie van de ondernemer wordt afgehaald.
 4. Indien de betaling middels overboeking is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn op de door de ondernemer voorgeschreven wijze.
 5. Wanneer tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de klant de dan wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan.
 6. Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

 

Artikel 10: Retentierecht

In het geval waarin is afgesproken dat de betaling achteraf geschied, is de ondernemer gerechtigd het huisdier onder zich te houden totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Indien de redelijke belangen van het huisdier dit vorderen, is de ondernemer gedurende het verzuim van opdrachtgever gerechtigd het huisdier onder te brengen bij een pension. Alle door de ondernemer redelijk te maken kosten, waaronder de huisvestingskosten en de kosten in verband met het levensonderhoud van het huisdier, komen voor rekening van de klant.

 

Artikel 11: Gegevensverwerking

 1. De klant stemt hiermee in dat gegevens over de klant en het huisdier door Cat Hair Day bewaard mogen worden, enkel ten bate van (toekomstige) trimbeurten. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er sprake is van (ernstige) verwaarlozing, vermoeden van mishandeling, of ter overleg met de behandelend dierenarts van het huisdier van de klant.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor in verband met de uitvoering van de overeenkomst door de klant geleden schade als gevolg van door de klant onjuist of onvolledig verstrekte gegevens met betrekking tot het huisdier, of als gevolg van een andere niet aan de ondernemer toe te rekenen oorzaak.
 2. Indien het huisdier als direct gevolg van de behandeling door de ondernemer komt te overlijden, is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot ten hoogste de aanschafwaarde van het betreffende huisdier. Deze aansprakelijkheid vervalt op het moment dat het dier een (onderliggende) aandoening blijkt te hebben die oorzaak is of heeft bijgedragen aan het overlijden van het huisdier, terwijl de klant dit niet vermeld heeft vóór aanvang van de trimbeurt maar wel bekend was bij de klant.
 3. Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
  1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de ondernemer toegerekend kunnen worden;
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit lid.
 4. De aansprakelijkheid van de ondernemer zal nimmer verder strekken dan het bedrag dat de door de ondernemer daartoe eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert.
 5. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ondernemer, zal de klant de ondernemer vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst door de ondernemer.
 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, bedraagt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de ondernemer één jaar.

 

Artikel 13: Slotbepalingen

 1. Op elke overeenkomst en de daaruit tussen de ondernemer en de opdrachtgever voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.